VÍME, TOUŽÍME, SOUŽÍME A STÉNÁME! 2 K 5,1-10; Pavel Borovanský 2. Korintským 2 k 5,1-10_osnova.docx 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským 2024
DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 13,11-14_osnova.pdf 2024
patříte-li Kristu, žijte pro Krista Kol 3,22-4,1 Jan Suchý Koloským Kol 3,22-4,1_osnova.pdf 2023
DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10; Pavel Borovanský Římanům Ř 13,7-10osn.docx 2023
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium Lk 12,5_osnova.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským 2K 8,9_osnova.pdf 2023
TŘI NUTNÉ OBLASTI AKCE A REAKCE S VLÁDNÍ MOCÍ Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Římanům Ř 13,1-7c_osnova.pdf 2023
RODIČE, VYCHOVÁVEJTE SVÉ DĚTI (EFEZSKÝM 6,4B) Jan Suchý Efezským Ef 6,4b_osnova.pdf 2023
NEJVYŠŠÍ MOTIVACÍ JE LÁSKA! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Nový zákon Ř 131-7_osnova (1).pdf 2023
VRAŤ MEČ NA JEHO MÍSTO! Ř 12,17-21 Pavel Borovanský Církev Ř 12,17-21_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV (EFEZSKÝM 5,25, KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_II_osnova.pdf 2023
 SEDM ZNAKŮ KŘESŤANSKÉ LÁSKY! Ř 12,9-16; Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,9_16_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_osnova.pdf 2019
PODŘÍZENOST V MANŽELSTVÍ: PŘEŽITEK ANEBO POŽEHNÁNÍ? (KOL 3,18) Jan Suchý Evangelium Kol 3,18_osnova.pdf 2023
DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,3-9TISK_osnova.docx 2023
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium Kol 3,17_osnova.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev 1Pt 5,5-7_osnova.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským Kol 3,16-17_osnova_0.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev J 15,1-6_osnova.docx 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev J 17,13 - osnova.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium Lk 19,1-10_osnova.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12_1,2osnova.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium Kol 3,12-15_osnova.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským Kol 3,5-11_osnova.pdf 2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,30-36_osnova.pdf , Ř 11,30-36OTÁZKY.pdf 2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,25-29_osnova.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Nový zákon Kol 3,1-4_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium Kol 2,16-3,4_osnova.pdf 2023
I ty stojíš „pouhou“ vírou! Nepovyšuj se, ale boj se! Ř 11,16-24; Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,16-24_osnova.pdf 2023
JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,11-15_osnova.pdf 2023
VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO, ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO (KOLOSKÝM 2,8-10) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,8-10_osnova.pdf 2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium Mk 3,35osn.docx 2023
Žijte v Kristu Ježíši (Koloským 2,6-7) Jan Suchý Nový zákon Kol 2,6-7_osnova.pdf 2023
Oblasti, kde hledat znaky živé víry v Krista! 1Tes 1,2-6; Pavel Borovanský 1. Tesalonickým 1Te 1,2-6_osnova.pdf 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium J 11,5-15_osnova.pdf 2022
Povzbuzení k vytrvalosti (Koloským 2,1-5) Jan Suchý Koloským Kol 2,1-5_osnova.pdf 2022
Plán pro služebníky Krista Ježíše (Koloským 1,24-29) Jan Suchý Koloským Kol 1,24-29_osnova.pdf 2022
Vytrvej ve víře! (Koloským 1,21-23) Jan Suchý Koloským Kol 1,21-23_osnova_0.pdf 2022
Kristova sláva mezi námi (Koloským1,15-20) Jan Suchý Koloským Kol 1,15-20_osnova.pdf 2022
Poneseš ovoce nového narození (Koloským 1,9-14) Jan Suchý Koloským Kol 1,9-14_osnova.pdf 2022
Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8) Jan Suchý Koloským Kol 1,1-8_osnova.pdf 2022
Vše pod nebem má svůj čas! (1Kor 1, 30 - 31) Pavel Borovanský 1. Korintským 1K 1,30-31- osnova.pdf 2020
Ovoce křesťanského života (Lk 23, 38- 43) Pavel Borovanský Lukášovo evangelium LK 23, 38-43 - osnova_0.pdf 2020
Milosrdenství chci, ne oběť! Pavel Borovanský Zjevení ZJ 2, 12-23 - osnova_0.pdf 2020
Žijte jako děti světla! (Ef 5,8-14) Aleš Novotný Efezským Ef 5,8-14 - osnova.pdf 2020
Blaze pokorným! Pavel Borovanský Filipským 2020
Zemřeli jsme sami sobě, protože On za nás zemřel! (2.Kor 5, 14-18) Pavel Borovanský 2. Korintským 2K 5,14-18- osnova_0.pdf 2020
Jaký je vztah křesťana k vládní moci? (Ř 13:1-7) Jan Suchý Římanům Ř 13,1-7- osnova.pdf 2020