Čemu věříme o Bohu

Existence Boží

1. Existuje jediný živý a pravý Bůh (Dt 6,4; Iz 45,5-7).
2. Písmo dosvědčuje Boží existenci (Dt 6,4; Iz 45,5-7).
3. Bůh je osoba, duch, je nekonečný a dokonalý (J 4,24, 1 Tm 1,17, Sk 17,28).

Boží vlastnosti - atributy

1. Stvořitel (Gn 1; Ef 3,9; Ko 1,16; Zj 4,11).
2. Existuje sám o sobě (J 5,26, Ř 11,36).
3. Svrchovaný (suverénní) (Ž 115,3; Iz 45,4; Jr 32,17; Mt 19,26; Ř 11,36).
4. Neměnný (Mal 3,16; Jk 1,17).
5. Dokonalý (Mt 5,48; Ž 18,30; Žd 1,13).
6. Věčný (Ž 90,2; Iz 46,10; 2 Pt 3,8).
7. Neomezený prostorem (1 Kr 8,27; Ž 139,7-10; Jr 23,24).
8. Svatý (Jb 34,10; Iz 6,1-3; Mt 5,48)
9. Pravdivý (Nu 23,19; Ř 3,4; Žd 6,18; 2 Tm 2,13).
10. Dobrý (Mt 5,45; Ř 3,24; Ef 2,8-9).
11. Milující (J 3,16; Ř 5,8).
12. Plný milosti (Ř 11,32; Tt 3,5).
13. Spravedlivý (Ž 119,137; 145,17; Ab 1,13).
14. Soudce (Ř 2,6-8; Ř 1,18).

Trojice

  Termín „trojice" nenalezname v Bibli, ale to neznamená, že je to nebiblický koncept. Tato doktrína je spíše implicitní než explicitní. Pokud položíme údaje z Bible vedle sebe, potom nám Písmo jasně ukazuje, že je jediný Bůh existující ve třech různých osobách. Tato skutečnost není protimluvem, ale tajemstvím. Nemělo by nás překvapit, že tato pravda o nekonečném a neomezeném Bohu je mimo plné chápání pro konečnou a omezenou lidskou mysl.
  Existuje jediný Bůh, který je věčný, nekonečný a vševědoucí Duch, a který je zdrojem všech věcí, který udržuje všechny věci a který je koncem všech věcí (Dt 6,4, J 4,24; Gn 1,1). Tento jediný Bůh existuje jako tři rozdílné osoby - Otec, Syn a Duch Svatý. Tyto osoby jsou jednotné, jsou si rovné a jsou dokonalé ve všech svých vlastnostech (Mt 28,19; Sk 7,55; Sk 10,38; 2 K 13,14). V této dokonalé jednotě Boha co se týče podstaty a kvality Božství jednotlivých osob, existuje funkční řád - první je Otec, potom Syn a potom Duch Svatý (1 K 11,3; J 17,3-4; J 15, 26; J 16,7). Tento řád neznamená nadřazenost ani podřazenost jednotlivých osob.

Bůh Otec je:

1. První osoba Trojice.
2. Otec veškerého stvoření (Sk 17,29; 1 K 8,6; Žd 12,9; Jk 1,17).
3. Otec Krista (J 1,8; J 2,17; J 14,13; Sk 13,33; 17,5, 24; Ko 1,15).
4. Otec věřících (Mt 5,45; Mt 6,8-9; J 3,1; Ř 8,15; Ga 4,6)
5. Ačkoliv je všechno Boží jednání aktem celé Trojice Boží, jsou některé zvláštní skutky připsány Otci, jako např. stvoření (Ef 3,9; Žd 12,9), vyvolení (1Pt 1,2; Ef 1,4), smíření (J 6,37; 17,4-7), a předurčení všech věcí (Ef 1,5; J 5,30).

Ježíš Kristus je:

1. Druhá osoba Boží Trojice.
2. Bůh v plném slova smyslu (J 1; 10,30, Žd 1,3).
3. Působil jako přímý činitel ve stvoření (J 1,3).
4. Vtělený Bůh a zároveň cele člověk (Fp 2,5-11, Ko 2,9).
5. Narozený z panny (Iz 7,14; Mt 1,25; Lk 1,26-35).
6. Bez hříchu (Lk 1,35; 2K 5,21; Žd 4,15).
7. Jediný, kdo dobrovolně položil svůj život jako oběť smíření za člověka (Ř 3,25; 5,8, 1Pt 2,24).
8. Vzkříšený - ve svém těle byl vzříšen, usedl po pravici Boha Otce a je Přímluvcem věřících a nejvyšším knězem (Mt 28,6; Lk 24,38-39; Žd 7,25; 9,24).
9. Vzkříšení Krista je základem pro tělesné vzkříšení všech věřících. Vzkříšení Krista není obrazné ani duchovní, ale reálné, v čase a prostoru (J 20,27).
10. Hlava Církve (Ef 1,22; 5,23, Ko 1,18).

Duch Svatý je:

1. Třetí osoba Boží Trojice.
2. Osoba, nikoliv pouze síla (J 14,26; 16,13).
3. Duch Svatý je plně Bůh (Sk 5,3-4; Žd 9,14; Ko 2,10; Ř 5,13; Ž 139,7-10).
4. Usvědčuje svět z hříchu (J 16,8-9).
5. Duch Svatý dává věřícím porozumění Božímu Slovu (1J 2,20.27).
6. Dává nový život těm, kdo byli duchovně mrtví a činí z nich nové stvoření (2K 5,17).
7. Křtí všechny věřící do jediné pravé Církve, která je Tělem Kristovým a zapečeťuje je do dne Kristova druhého příchodu (1K 12,13; Ef 1,13).
8. Zpřítomňuje Boha - Krista ve věřících (Ř 8,9.13; 1K 3,16; Ef 3,16).
9. Udílí duchovní dary věřícím, naplňuje ty, kdo se mu poddávají (1K 12,7-11; Ef 5,18).
10. Duch Svatý inspiroval pisatele Písma (2Tm 3,16; 2Pt 1,21).