DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26)

aaaPokoj vám a milost od Boha Otce a Ježíše Krista, Pána našeho. Kéž se mezi námi dnes rozhojní Boží pokoj a láska a poslušnost skrze evangelium, dobrou zprávu o Boží milosti připravené pro každého hříšníka, který lituje svých hříchů před Bohem, opouští je a důvěřuje Božímu Synu Ježíši Kristu, že On všechen dluh za něj zaplatil na kříži Golgoty. To je slavné evangelium!

Osnova kázání

JAK PŘIJÍMÁŠ BRATRY A SESTRY? Ř 14,1-8

aaaLáska je podle učení Pána Ježíše Krista naplněním zákona. Neučiní nikomu nic zlého, a to ani když druhý činí zlé nám. Miluje Boha touží Ho potěšovat tím, že hledá, jí  hltá doslova každé Jeho slovo, rozpoznanou vůli a činí ji. Miluje Jeho děti, slouží církvi a všem sourozencům v Kristu.

Osnova kázání

BEZ ŽIVÉ, SPASITELNÉ VÍRY NEMÁŠ Z PAMÁTKY PÁNĚ ŽÁDNÝ UŽITEK! J 6,45-57;

aaaPánovo vyučování pokračuje.

J 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.

Osnova kázání