BEZ ŽIVÉ, SPASITELNÉ VÍRY NEMÁŠ Z PAMÁTKY PÁNĚ ŽÁDNÝ UŽITEK! J 6,45-57;

aaaPánovo vyučování pokračuje.

J 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.

Osnova kázání

BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34)

aaaPrvní ustanovení církvi je křest. Každý, kdo poznal, že je hříšný před Bohem, lituje svých vin a uvěří Kristu Ježíši, že zaplatil jeho dluh vůči svatému Bohu na kříži Golgoty, spěchá radostně ke křtu, aby vyznal před lidmi, co pro něj Pán udělal, aby se přiznal veřejně ke Kristu, tak jako se Kristus přiznal k němu před Otcem i svatými anděly, když jej spasil (Lk 12,8).

VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16;

aaaV bitvě evangelia totiž nejde o vnější věci tohoto světa, o věci, které si myslíme, že dobře známe. Ale jde o duchovní zápas o duše lidí. Je nelítostný, hrozivý tak, že ani ten nejstrašlivější konflikt fyzického světa se mu nepřiblíží svou intenzitou a smrtností. Tento zápas by bez Božího nadpřirozeného zásahu a intervence nikdo z lidí nevybojoval vítězně.

Osnova kázání