POZDRAVY Z VĚZENÍ PRO TVŮJ VĚČNÝ ŽIVOT (KOLOSKÝM 4,12-14)

aaa

Pokoj vám ve jménu Krále králů a Pána pánů, Ježíše Krista, Syna Božího, který byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To jsou tituly, které Pánu přisuzuje Písmo. A také to je popis Jeho spasitelného díla na kříži Golgoty.

Poznávací znamení láska! Ř,14-23

aaa

Proč jednáš, tak, jak jednáš bratře, sestro? Skutečně na prvním místě sleduješ slávu Boha Otce i Pána Ježíše Krista? A na druhém prospěch, blaho a růst církve, svého bratra, své sestry? Jednoduše, pokud ano, nebudeš lpět na své svobodě a na svém přesvědčení v druhotných věcech. Nebudeš jíst vše, pít víno i za cenu trápení tvého bratra.

Osnova kázání

Žij život, který uctívá Boha (Kol 4,9-11)

Kol 4,9-11 Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. 10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. 11 Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou.

evangelium

DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26)

aaa

Pokoj vám a milost od Boha Otce a Ježíše Krista, Pána našeho. Kéž se mezi námi dnes rozhojní Boží pokoj a láska a poslušnost skrze evangelium, dobrou zprávu o Boží milosti připravené pro každého hříšníka, který lituje svých hříchů před Bohem, opouští je a důvěřuje Božímu Synu Ježíši Kristu, že On všechen dluh za něj zaplatil na kříži Golgoty.

Osnova kázání