KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

aaaNádherný Kristus. Jeho svatá muka. Vzácná krev. On se nechal zohavit tak, že Písmo mluví o nelidském ztýrání a zohavení! Rozdrásán a zraněn lidskou zlobou a hříchem pil kalich Božího svatého hněvu. Ty, kdo nezasluhuješ žádnou slávu, ale jen věčnou hanbu a trest. Ty jsi dnes boží syn, boží dcera, pokud je tvůj život životem viditelné víry a viditelného pokání a odvrácení se od zlého.

Osnova kázání

KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

  KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

ÚVOD

Pravdivé poznání Boha, strach z Jeho svatých soudů, milost a pokoj vám všem! Boží lid by měl být charakterizován bázní z Božích soudů. Boží lid je společenstvím těch, kdo se bojí Boha a tato bázeň, tento strach ze svatého Boha je vede k poslušnosti Božímu zákonu!  Autor žalmu 119 říká ve verši 63.

Osnova kázání

DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14

aaaVšimněte si zásadního rozdílu. Potomek Adamův zhola vůbec nerozumí věcem Ducha Božího. Nezná pravdu, nerozumí pravdě, je pro něj nepochopitelná! A to určuje jeho pohled na svět a všechny věci v něm, i jeho chování a bezbožný způsob života. Kdežto ten, kdo se narodil z Boha, je schopen posoudit všechno, má všechno, co potřebuje ke zbožnému životu a je schopen tomu porozumět.

Osnova kázání

DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14

 DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14

Římanům 13:11 Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. 12 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. 13 Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, 14 nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

Osnova kázání

DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10;

aaaDobře vidíme, že Zákon Boží zakazuje hříšné skutky, protože to jsou skutky zášti, zhouby, zmaru. Jsou to skutky těch, co nenávidí Boha a Jeho pravdu! Láska nevykořisťuje a nezneužívá tělo druhého člověka pro ukojení svých nečistých tužeb! Smilstvo, cizoložství ano. Láska nebere druhému život, vražda ano. Láska neobírá druhého o majetek, krádež ano.

DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10;

DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE!

Římanům 13:7 Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. 8 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.9 Vždyť přikázání `nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš´ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: `Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. ´ 10 Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Osnova kázání

Otázky ke studiu

Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5

aaaDobře a pravdivě poznat štědrost tohoto dne, štědrost dobrého Boha, nelze bez poznání svého hříšného stavu a své duchovní bídy. Musíme poznat Boží svatost, Jeho nenávist ke hříchu lidí. Musíme poznat to, že lidský hřích je strašlivá, neodpustitelná urážka svatého Boha, která probouzí Jeho svatý, spravedlivý hněv!

Osnova kázání