Naše vize

Naším posláním je zasáhnout svět kolem nás prostřednictvím zralých věřících. Je to Boží Slovo, které Duch Svatý používá k znovuzrození člověka a růstu věřících. Proto ho vyhlašujeme, kážeme, vysvětlujeme a vykládáme s nadějí, že nevěřící lidé uvěří a duchovně rostoucí křesťané budou používáni Bohem k zasažení lidí ve svém okolí. Naším cílem není vytvářet přijatelné prostředí pro nevěřící, ale podobně jako první církev chceme využívat prostředí, abychom mohli v moci Ducha Svatého zvěstovat evangelium o nutnosti obrácení se ke Kristu.

Jsme pověřeni Bohem zasáhnout svět, který je ztracený v hříchu a jehož cílem je záhuba a věříme, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout je právě skrze zralé věřící. Věříme, že toto je způsob, jak můžeme ve společenství s Ježíšem Kristem, v Duchu Svatém a s pomocí Božího Slova radostně oslavovat Boha. Proto je naším záměrem sytit věřící Božím Slovem tak, aby duchovně rostli a podíleli se na přivádění ztracených k Ježíši Kristu.