VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23) Jan Suchý Křest J 3,1-23_osnova.pdf 2024
TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17; Pavel Borovanský Křest TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN Mt 3,4-17.docx 2024
Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6)  Jan Suchý Vzkříšení Krista Lk 24,5-6_osnova.pdf 2024
HLE PŘIŠLA HODINA! Mk 14,33-41; Pavel Borovanský Velikonoce 2024
SPOLUPRACOVNÍCI NA DÍLE KRISTOVĚ (KOLOSKÝM 4,7-8) Jan Suchý Koloským Kol 4,7-8_osnova.pdf 2024
Kříž je chloubou křesťana, a uráží lidskou pýchu! Ga 6,12-16; Pavel Borovanský Galatským Gal 6,12-16_osnova.docx 2024
Mít bázeň, znamená bát se Př 28,12-14; Pavel Borovanský Př 28,13-14_osnova.docx 2024
VÍME, TOUŽÍME, SOUŽÍME A STÉNÁME! 2 K 5,1-10; Pavel Borovanský 2. Korintským 2 k 5,1-10_osnova.docx 2024
KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ? Pavel Borovanský Izajáš Iz 53_osnova.docx 2024
Čtyři druhy posvěcené řeči (Kol 4,2-6) Jan Suchý Koloským 2024
DOBŘE CHÁPEJ TENTO VĚK TMY A SVÉ POVOLÁNÍ! Ř 13,11-14 Pavel Borovanský Římanům Ř 13,11-14_osnova.pdf 2024
patříte-li Kristu, žijte pro Krista Kol 3,22-4,1 Jan Suchý Koloským Kol 3,22-4,1_osnova.pdf 2023
DÁVEJTE KAŽDÉMU, CO JSTE POVINNI, MILUJTE! Ř 13,7-10; Pavel Borovanský Římanům Ř 13,7-10osn.docx 2023
BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9) Jan Suchý Církev Joz 1,1-9_osnova.pdf 2023
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium Lk 12,5_osnova.pdf 2023
KRISTOVA CHUDOBA JE VAŠE BOHATSTVÍ (2 KORINTSKÝM 8,9) Jan Suchý Koloským 2K 8,9_osnova.pdf 2023
TŘI NUTNÉ OBLASTI AKCE A REAKCE S VLÁDNÍ MOCÍ Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Římanům Ř 13,1-7c_osnova.pdf 2023
RODIČE, VYCHOVÁVEJTE SVÉ DĚTI (EFEZSKÝM 6,4B) Jan Suchý Efezským Ef 6,4b_osnova.pdf 2023
RODIČE, MILUJTE SVÉ DĚTI (KOLOSKÝM 3,21) Jan Suchý Evangelium Kol 3,21_osnova.pdf 2023
NEJVYŠŠÍ MOTIVACÍ JE LÁSKA! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Nový zákon Ř 131-7_osnova (1).pdf 2023
DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (KOLOSKÝM 3,20) Jan Suchý Evangelium Kol 3,20_osnova.pdf 2023
CO JE CÍSAŘOVO CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ BOHU! Ř 13,1-7; Pavel Borovanský Evangelium Ř 131-7_osnova.pdf 2023
VRAŤ MEČ NA JEHO MÍSTO! Ř 12,17-21 Pavel Borovanský Církev Ř 12,17-21_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY, JAKO SI KRISTUS ZAMILOVAL CÍRKEV (EFEZSKÝM 5,25, KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_II_osnova.pdf 2023
 SEDM ZNAKŮ KŘESŤANSKÉ LÁSKY! Ř 12,9-16; Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,9_16_osnova.pdf 2023
MUŽI, MILUJTE SVÉ ŽENY (KOLOSKÝM 3,19) Jan Suchý Evangelium Kol 3,19_osnova.pdf 2019
PODŘÍZENOST V MANŽELSTVÍ: PŘEŽITEK ANEBO POŽEHNÁNÍ? (KOL 3,18) Jan Suchý Evangelium Kol 3,18_osnova.pdf 2023
DÁVEJTE POZOR NA TO JAK SLYŠÍTE! Ř 12,3-9 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12,3-9TISK_osnova.docx 2023
JEDINÝ CÍL NOVÉHO ŽIVOTA V KRISTU: VŠE K BOŽÍ SLÁVĚ (KOL 3,17) Jan Suchý Evangelium Kol 3,17_osnova.pdf 2023
ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7; Pavel Borovanský Církev Ž 37,7_osnova.pdf 2023
Milujte právo, čiňte milosrdenství, buďte věrni Bohu! MT 23,23 Pavel Borovanský Evangelium Mt 23,23_osnova.pdf 2023
DALŠÍ DŮSLEDKY NAŠEHO VZKŘÍŠENÍ (KOLOSKÝM 3,16B) Jan Suchý Evangelium Kol 3,16b_osnova.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev 1Pt 5,5-7_osnova.pdf 2023
Důsledky našeho vzkříšení (Kol 3,16-17) Jan Suchý Koloským Kol 3,16-17_osnova_0.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev J 15,1-6_osnova.docx 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev J 17,13 - osnova.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium Lk 19,1-10_osnova.pdf 2023
BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2 Pavel Borovanský Evangelium Ř 12_1,2osnova.pdf 2023
OBLÉKEJTE NOVÉHO ČLOVĚKA! (Koloským 3,12-15) Jan Suchý Evangelium Kol 3,12-15_osnova.pdf 2023
Pravá bohoslužba! Ř 12,1 Pavel Borovanský Evangelium 2023
OBNOVUJTE SE MOCÍ DUCHA! (KOLOSKÝM 3,5-11) Jan Suchý Koloským Kol 3,5-11_osnova.pdf 2023
Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36 Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,30-36_osnova.pdf , Ř 11,30-36OTÁZKY.pdf 2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium Iz 61,1-3_osnova.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium 2023
Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy! Pavel Borovanský Evangelium Ř 11,25-29_osnova.pdf 2023
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Ž1 Pavel Borovanský Žalmy Ž 1_osnova.pdf 2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium Ž 101_osnova.pdf 2023
KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4) Jan Suchý Nový zákon Kol 3,1-4_osnova.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ž 100_osnova.pdf 2023
VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU! (Koloským 2,16-3,4) Jan Suchý Evangelium Kol 2,16-3,4_osnova.pdf 2023