Důrazy a odlišnosti BSK

Máme velkého Boha (mp3)

V době, kdy se mnozí pokoušejí udělat z Boha svého duchovního terapeuta nebo automat na zbožná přání, je pro nás velmi důležité si připomínat, že Bůh, náš Stvořitel, je vyvýšený, vše převyšující Pán. Nemůžeme si dovolit přemýšlet o Bohu tak, že bychom ho nějak snižovali. Neodvažujeme se přistupovat k němu jako pouze k dobrému kamarádovi, ale padáme před ním a uctíváme Ho jako svrchovaného Pána. více ...

Malachiáš 1,6-11

Soustředíme se na Ježíše Krista (mp3)

Boží Syn přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Jemu patří všechna čest a sláva. Celé Písmo svědčí o Něm a ukazuje na Něj. Proto se i náš život a život našeho společenství soustředí na Ježíše Krista – na vykupující dílo Jeho kříže, na obnovující moc Jeho vzkříšení a na nesmírnou slávu Jeho druhého příchodu. více ...

Lukáš 19,10; Jan 5,39; 1. Korintským 2,2

Bible je pro nás naprosto klíčová (mp3)

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a absolutně neomylné. více ...

Žalm 43,3; Žalm 119,105; Jan 17,17; 1. Timoteovi 3,15

Používáme výkladové kázání (mp3)

Boží zapsané zjevení, které nám Bůh dal, je „živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“. Svědčí o Ježíši Kristu a o spasení, které je v něm. Naší touhou je, aby nám naši starší přinášeli poselství tohoto živého zapsaného Slova. Nechceme, aby naši kazatelé používali Bibli ke kázání „svého“ poselství, ale chceme, aby k nám Bůh sám skrze Bibli promlouval a používal naše kazatele ke sdělení Božího poselství. Boží pravda je mocná a proměňuje lidské životy. Viz také Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění? více...

Židům 4,12

Zvěstujeme evangelium Boží (mp3)

Je pro nás naprosto nezbytné porozumění tomu, jak se člověk může, podle Božího Slova, stát učedníkem Ježíše Krista a tedy dítětem Božím. Nesmíme nijak komolit, upravovat, přizpůsobovat, zjednodušovat ani žádným jiným způsobem měnit poselství evangelia, které bylo jednou provždy odevzdáno Božímu lidu v Božím Slově. Takže se nevyhýbáme jasnému sdílení Boží pravdy o nebi, pekle, hříchu, soudu, pokání a víře. Naším cílem je pevně se držet biblického evangelia. Viz také Zvěstujeme evangelium Boží II. a Zvěstujeme evangelium Boží III.

Římanům 1,16-17

Spoléháme na modlitby (mp3)

Chápeme, že naše poslání, cíle i hodnoty, které zastáváme, jsou z lidského pohledu neuskutečnitelné. Sami o sobě nemáme prostředky k tomu, abychom mohli z lidí činit učedníky Ježíše Krista nebo jim pomáhat poznávat ho, milovat ho a sloužit mu. To všechno je dílo Boží a my musíme vždy spoléhat pouze na něj a horlivě ho žádat, aby se tyto biblické cíle naplňovaly na nás a skrze nás.

Koloským 4,2-6

Aktivně budujeme společenství (mp3)

Chceme účinně a efektivně naplňovat všechno, k čemu nás Bůh povolává, a proto nemůžeme spoléhat na to, že někdo udělá něco za nás. Proto se potřebujeme neustále povzbuzovat k tomu, abychom se „budovali v lásce, podle toho, jak je každé části dáno“ (Ef 4,16b).

Efezským 4,11-16; Skutky 4,34-35