Historie BSK

Biblické společenství křesťanů vzniklo na jaře roku 2004, kdy se několik křesťanů rozhodlo, že se budou pravidelně scházet ke společnému uctívání Boha. Již několik měsíců předtím se tito následovníci Pána scházeli ke společnému studiu Božího Slova a k modlitbám. První veřejné shromáždění BSK bylo v květnu 2004 a zúčastnilo se ho sedm dospělých a čtyři děti. Shromáždění se  (podobně jako další) konalo v pronajaté kanceláři v Domě techniky v centru Ústí nad Labem. 

Vykládali jsme Boží Slovo, modlili se, zvali další lidi ke vztahu s naším Pánem Ježíšem Kristem a mohli jsme zakoušet Boží milost i požehnání. Pán se začal přiznávat k vytrvalým modlitbám jednotlivců i celého sboru. Bůh nám dal celou řadu kontaktů na lidi, kteří nikdy neslyšeli evangelium a my jsme mohli navázat s těmito lidmi vztahy. Je úžasné sledovat Boží dílo v člověku a změny v myšlení i v postojích těchto lidí. 

A byli zde další lidé z dalších církví, kteří se mohli společně s námi ponořit do hloubi Božího Slova a nechat se proměnit působením Ducha Svatého skrze Písmo Svaté. Bůh přitahoval také tyto lidi k pravdě Božího Slova a některé z nich pomalu přidával k našemu společenství  jako další "domácí víry". 

V lednu 2007 nám začala být naše kancelář malá pro nedělní shromáždění a proto jsme společná shromáždění přestěhovali do klubovny v Domě techniky. V kanceláři se i nadále scházíme k biblickému studiu a k modlitbám.

Už hned od začátku života našeho sboru jsme toužili po tom, aby se mohl některý z těch bratrů, kteří pravidelně slouží výkladem Božího Slova, více věnovat studiu a kázání Božího Slova a modlitbám, jak je to psáno v Bibli (kniha Skutků, 6. kapitola, 2. a 4. verš). Proto jsme již v prvním roce naší existence umožnili Jardovi Kernalovi pracovat alespoň na čtvrtinu úvazku ve sboru. Když to později naše finanční situace umožnila, tak začal na částečný úvazek pracovat také Petr Papež. 

Od ledna 2009 se radujeme z naplnění našich modliteb, protože Jarda mohl opustit zaměstnání, v němž dosud pracoval a může se cele věnovat Božímu Slovu a modlitbám. Jeho práce je rozdělená mezi naší církev a křesťanský časopis Zápas o duši. Bůh tak odpověděl na naše vytrvalé modlitby a my se radujeme z nádherného Božího jednání s námi. 

V březnu roku 2009 nám Bůh dal vidět další ze svých milostí, když jsme po zhruba dvou letech modliteb, hledání Boží vůle, vyučování a zkoumání na slavnostním shromáždění ustanovili starší našeho sboru. Jako starší byli ustanoveni Jarda Kernal, Petr Papež a Honza Suchý. Byli ustanoveni před zástupem svědků, a to jak těch nebeských - viz Žd 12,1, tak těch pozemských. Bylo to při společném shromáždění našeho sboru se sbory, s nimiž spolupracujeme (Biblický sbor křesťanů Kladno a Církev Calvary Roudnice nad Labem), takže i další křesťané byli povzbuzeni tímto významným mezníkem v životě našeho sboru.

Ustanovení vedl Peter Smith (vedoucí BSK Kladno, dnes pastor Biblické církve Naděje v Kristu v Detroitu), společně s Milanem Tachecím (Církev Calvary Roudnice n. L.) a Pavlem Steigerem (misionář HCJB a bývalý šéfredaktor časopisu Zápas o duši).

Toto společné shromáždění vedlo také k intenzivnější spolupráci mezi našimi sbory a pravidelným sborovým setkáním. Takže v květnu jsme měli společné shromáždění v Roudnici a v říjnu v Kladně. Další společná shromáždění a jiné akce plánujeme.

(18. března 2013)

V roce 2010 se jeden ze starších sboru, Petr Papež oženil a odstěhoval do Poděbrad. Modlíme se za to, aby Pán pracoval skrze jejich rodinu, přidával k jejich malému domácímu společenství další nově obrácené a upevňoval je ve svém slově a v milosti Kristově.

V témže roce jsme také ukončili spolupráci s Církví Calvary z Roudnice nad Labem. Příčinou byly významné rozdíly v otázce rozsahu lidské hříšnosti a v otázce Božího vyvolení.

Pán ze své milosti dále buduje naše společenství s Biblickým sborem křesťanů v Kladně, s nimiž kromě občasných společných shromáždění pořádáme také každé léto English Camp.

Bůh je věrný a my můžeme zakoušet, jak hojně obdarovává svou církev. Také do našeho společenství přidává další věřící a buduje svaté, takže již druhý rok jsme povzbuzováni službou dalšího bratra, kterého si z našeho středu Pán povolal ke kázání svého Slova, Pavla Borovanského. Radujeme se z nadšené a horlivé služby dalších křesťanů ve sboru a s důvěrou vyhlížíme, jaké věci pro nás má náš Pán ještě připravené.