DŮLEŽITOST PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ PRO NAŠE DUŠE (1 Korintským 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon 1K 11,23-26B_osnova.pdf 2024
PROČ SLAVÍME PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ? (1 KORINTSKÝM 11,23-26) Jan Suchý Nový zákon 1K 11,23-26_osnova.pdf 2024
BŮH PEČLIVĚ STŘEŽÍ PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ PRO JEJÍ VZÁCNOST (1K 11,17-34) Jan Suchý 1. Korintským 1K 11,17-34_osnova.pdf , 1K 11,17-34_publ_0.pdf 2024
VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16; Pavel Borovanský Křest Sk 226-16_osnova.pdf 2024
VEJDI DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO (JAN 3,1-23) Jan Suchý Křest J 3,1-23_osnova.pdf 2024
TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN! Mt 3,4-17; Pavel Borovanský Křest TOTO JE MŮJ MILOVANÝ SYN Mt 3,4-17.docx 2024
Není zde, byl vzkříšen! (Lukáš 24,5-6)  Jan Suchý Vzkříšení Krista Lk 24,5-6_osnova.pdf 2024
HLE PŘIŠLA HODINA! Mk 14,33-41; Pavel Borovanský Velikonoce 2024
BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9) Jan Suchý Církev Joz 1,1-9_osnova.pdf 2023
Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5 Pavel Borovanský Evangelium Lk 12,5_osnova.pdf 2023
ZRALÉ LIDSTVÍ PODLE JEŽÍŠE KRISTA! Ž37,7; Pavel Borovanský Církev Ž 37,7_osnova.pdf 2023
Pokora nového srdce jako základ duchovního boje! (1Pt 5,5-7) Pavel Borovanský Církev 1Pt 5,5-7_osnova.pdf 2023
O mrtvých a živých větvích i jejich určení! J 15,1-6; Pavel Borovanský Církev J 15,1-6_osnova.docx 2023
KDE NALÉZT TRVALOU RADOST (J 17:13) Jan Suchý Církev J 17,13 - osnova.pdf 2023
A JEHO PŘIKÁZÁNÍ NEJSOU TĚŽKÁ! LK 19,1-10; Pavel Borovanský Evangelium Lk 19,1-10_osnova.pdf 2023
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3) Jan Suchý Evangelium Iz 61,1-3_osnova.pdf 2023
CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12) Jan Suchý Evangelium 2023
Toužíš chodit tak, jako chodil On? Ž 101 Pavel Borovanský Evangelium Ž 101_osnova.pdf 2023
To, že jsi, je důvod ke chvále a vděčnosti Bohu! Jsi-li Kristův, nemůžeš mít víc! Ž 100; Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ž 100_osnova.pdf 2023
ŽIVOT Z BOHA KAŽDÝ POZNÁ! Mk 3,35 Pavel Borovanský Evangelium Mk 3,35osn.docx 2023
Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15; Pavel Borovanský Evangelium J 11,5-15_osnova.pdf 2022
Prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání! Proč? 1 Tm 2,1-8; Pavel Borovanský Modlitba 1Tm 2,1-8- osnova.pdf 2022
Dokonalý Boží plná pro vyvolené ze Židů i pro vyvolené z národů! Ř 11,11-15 Pavel Borovanský Boží svrchovanost Ř 11,11-15_osnova_1.pdf 2022
Svatost měřená mírou Krista je Boží cíl pro nás! Ef 4,17-21 Pavel Borovanský Efezským Ř 10,16-21_osnova.pdf 2022
NEVŠEDNÍ POŽEHNÁNÍ SLUŽBY KRISTU (SK 18,18-28) Jan Suchý Skutky Sk 18,18-28_osnova.pdf 2022
Jak Bůh budí bázeň! Ž 130 Pavel Borovanský Žalmy 2022
PONECHÁ SKUTEČNÁ PRAVDA A LÁSKA ČLOVĚKA VE ZHOUBĚ? Ř 1, 18-28; Pavel Borovanský Římanům Ř 1,18-28_osnova.docx 2022
JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48) Jan Suchý Skutky Sk 10,24-48_osnova.pdf 2022
Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap. Pavel Borovanský Jakubův Jk_3_osnova.pdf 2022
Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16; Pavel Borovanský Boží svrchovanost Iz 51,9-16_osnova.pdf 2022
NELEKEJTE SE A VYHLAŠUJTE EVANGELIUM PO CELÉM SVĚTĚ! (MT 23,37-24,14) Jan Suchý Matouš 23,37-24,14_osnova.pdf 2022
Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22; Pavel Borovanský Janovo evangelium J 21, 17-22_osnova.pdf 2022
Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24; Pavel Borovanský Skutky Sk 11,24_osnova.pdf 2022
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3; Pavel Borovanský 1. Korintským 1K 2,3_osnova_0.pdf 2022
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25) Jan Suchý Matoušovo evangelium Mt 1,18-25_osnova.pdf 2022
TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY VŮNĚ (2. KORINTSKÝM 2,12-17) Jan Suchý 2. Korintským 2K 2,12-17_osnova.pdf 2022
CO VEDE ČLOVĚKA K BIBLICKÉMU KŘTU? (SK 8,26-40) Jan Suchý Skutky Sk 8,26-40_osnova.pdf 2022
Nic v celém tvorstvu neoddělí nás od Boha! Sk 8, 1-2; Pavel Borovanský Skutky 2022
pustina Pavel Borovanský Lukášovo evangelium Lk 5, 15-16,_osnova.pdf 2022
Ten, který byl vzkříšen, se nerozpadl v prach! Sk 13, 37 Pavel Borovanský Skutky Sk 13, 37_osnova_0.pdf 2022
O BOŽÍM SLOVĚ! Ž 119, 88-90 Pavel Borovanský Žalmy Žalmy 119, 88-90OSN.docx 2022
Vaše srdce ať se nechvěje a neděsí! Věřte evangeliu! Lk 21, 9-18 Pavel Borovanský Lukášovo evangelium Lk 21, 9-18_osnova.pdf 2022
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího! Mk 1, 1-11 Pavel Borovanský Mk 1,1-11_osnova.pdf 2020
Ježíš je vzkříšený! (Sk 2,22-36) Jan Suchý Vzkříšení Krista Sk2,22-36_osnova.pdf 2020
O tichosti Krista! Pavel Borovanský Velikonoce Sk 8,32_osnova_0.pdf 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Manželství Ef5-28-osnova.pdf 2020
Pravé Abrahamovo potomstvo – Kristus Pavel Steiger Starý zákon Pravé Abrahamovo potomstvo.pdf 2020
Takto musí muž milovat svou ženu (Ef 5,28) Jaroslav Kernal Manželství Ef 5,28_osnova_0.pdf 2020
… aby ji připravil (Ef 5,27) Jaroslav Kernal Efezským Ef5-27-osnova.pdf 2019
… aby ji posvětil (Ef 5,26) Jaroslav Kernal Efezským Ef5-26-osnova.pdf 2019