Čemu věříme o Bibli

Písmo Svaté

Učení o Bibli je hlavní a nejdůležitější doktrínou ze všech, protože všechny podstatné věci, které se můžeme o Bohu a o vztahu s Ním dozvědět vycházejí z Písma. Veškeré ostatní učení a doktríny vycházejí z toho, jak rozumíme tomu, co je to Bible.

Zjevení

Ve zjevení Bůh odhaluje člověku sám sebe.

Obecné zjevení - je neverbální zjevení, kterým Bůh všeobecně zjevuje svou existenci, své vlastnosti a svou moc. Děje se tak prostřednictvím Božího stvoření a to v přírodě (Ž 19,1-6), v dějinách (Sk 17,24-28) a v člověku samotném (Ř 2,12-16; Kaz 3,11). Toto zjevení umožňuje člověku poznat Boha jako svrchovaného stvořitele vesmíru.

Zvláštní zjevení - je zjevení, jímž se Bůh osobně zjevuje ve svém Slově. Jedná se jednak o živé Slovo, jímž je Ježíš Kristus (J 1,1.14-18; J 14,6-9; Žd 1,1-3) a jednak o psané Slovo, jímž je Bible (2Tm 3,15-17; J 5,39-40).

Písmo, Bibli tvoří 66 knih Starého a Nového zákona. Toto Písmo je inspirované Boží Slovo.

Inspirace

Inspirace znamená, že Bibli napsali lidé, kteří k tomu byli povolaní Bohem a v procesu psaní byli Bohem vedeni, takže zapsali přesně to, co Bůh chtěl. Duch Svatý pracoval skrze tyto lidské autory s jejich rozdílnými osobnostmi a s jejich různým stylem psaní. Všechno, co zapsali je inspirované (vdechnuté) Duchem Svatým. Proto je Bible v originálním textu pravdivé a bezchybné Slovo Boží (2Pt 1,20-21, 2Tm 3,16-17; Iz 30,8; Mt 5,18, J 10,35).

Výklad

Protože k sepsání Bible Bůh použil lidi, je třeba rozumět Bibli v jejím historickém a literárním kontextu a k interpretaci používat také gramatickou analýzu textu (2Tm 3,15-17; 2Pt 1,20-21; Ž 19,7-9).

Každá pasáž Bible má jeden zamýšlený význam, jenž můžeme pochopit při použití gramatické, historické a literární analýzy textu. Naším cílem je nalézt, co daný text znamená a jak ho můžeme používat ve svém každodenním životě.

Duch Svatý pomáhá věřícím porozumět Písmu. Bez Ducha Svatého není možné Písmu rozumět (J 7,17; 1K 2,7-15; 1J 2,20).

Autorita

Písmo je jedinou neomylnou autoritou učení i života pro jednotlivé věřící i pro církev. Jako inspirované, pravdivé a autoritativní Slovo Boží je dostatečné ke spasení a ke zbožnému životu. (2Tm 3,16-17; Žd 4,12).

Dostatečnost

Písmo Svaté a Duch Svatý jsou způsobilí k tomu, aby nás vybavili vším, co je nutné k životu a ke zbožnosti. Duch Svatý je autorem Písma a jeho vedení je stále důsledné, jednotné a neměnné a bude vždy v souladu s jasným a čistým učením Písma.