Charakteristika BSK

Biblické společenství křesťanů


je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.


Jsme svobodnou, nezávislou, biblickou církví.

Jsme svobodnou církví. Naše rozhodování, působení a jednání není omezené žádnou formou vnější církevní hierarchie nebo organizace. Jako místní církev jsme samostatnou jednotkou s vlastní správou.

Jsme nezávislou církví. Nejsme závislí strukturou či organizačně ani finančně na žádném vnějším subjektu. Své financování nestavíme na státních příspěvcích. Věříme, že církev musí být nezávislá na státu a vyznáváme úplnou odluku státu a církve.

Jsme biblickou církví. Ve svém učení navazujeme na tradici reformace, která vyhlásila dostatečnost Bible pro život a učení církve a jedinečnost Ježíše Krista v otázce spasení. V tomto smyslu se také hlásíme ke konzervativnímu evangelikálnímu proudu křesťanství.