BUĎ ROZHODNÝ A VELMI UDATNÝ (JOZ 1,1-9)

aaa

Byl nám postaven před oči Pán Ježíš. Položil svůj život, abychom my mohli znát Boží přítomnost a posilu v tom našem. Boží slovo je plné zaslíbení. Abychom se jich mohli držet, potřebujeme Ježíše Božího slova. On je Alfa i Omega, první i poslední, On je Pán pánů a Král králů. On je první i poslední. On je naše všechno – to je Ježíš Kristus.

 

 

 

Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5

aaaDobře a pravdivě poznat štědrost tohoto dne, štědrost dobrého Boha, nelze bez poznání svého hříšného stavu a své duchovní bídy. Musíme poznat Boží svatost, Jeho nenávist ke hříchu lidí. Musíme poznat to, že lidský hřích je strašlivá, neodpustitelná urážka svatého Boha, která probouzí Jeho svatý, spravedlivý hněv!

Osnova kázání

Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5

Abys mohl slavit Vánoce, zpívat koledy, dávat dárky a dobře jíst? Ne! Abys mohl být zachráněn před hrozivým, věčným hněvem Svatého Boha! Lk 12,5

Lukáš 12:5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít,  a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!

BOHA JE TŘEBA SE BÁT!

Osnova kázání

RODIČE, MILUJTE SVÉ DĚTI (KOLOSKÝM 3,21)

aaaA takové je srdce všech lidí, kteří přicházejí do světa. I toho vašeho nejroztomilejšího miminka, které máte doma. I toho nejmilejšího dítěte, které ve vaší rodině vyrůstá. Proto cílem vaší výchovy dítěte musí být, aby dítě pochopilo, že to je jeho srdce, odkud vychází všechno to zlé v jeho životě. Aby pochopilo, že potřebuje to srdce proměnit.

Osnova kázání

DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (KOLOSKÝM 3,20)

aaaJežíš Kristus je naše jediná naděje. Důvěra Ježíši je klíč ke dveřím, které ti otevírají cestu k životu. Chceš žít. Přeci chceš žít! Tak opusť tu sebedůvěru, že si stačíš sám a pokoř se před ním. Vyznej svou nevíru a chytni se Krista. Důvěřuj mu, On má moc tě vykoupit ze tvé neschopnosti být dokonale poslušný syn nebo dcera. On to dokázal za tebe. U něho je život. Důvěřuj Bohu!

DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (KOLOSKÝM 3,20)

 

DĚTI, POSLOUCHEJTE VE VŠEM SVÉ RODIČE (Koloským 3,20)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 28. října 2023

 

`Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´

Efezským 6:2-3 

 

Pokoj vám, milí domácí víry i vy hosté. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Kéž se mezi námi dnes rozhojní jeho milost skrze slyšení Božího slova, skrze uctívání Pána.

Osnova kázání