Poznávací znamení láska! Ř,14-23

aaa

Proč jednáš, tak, jak jednáš bratře, sestro? Skutečně na prvním místě sleduješ slávu Boha Otce i Pána Ježíše Krista? A na druhém prospěch, blaho a růst církve, svého bratra, své sestry? Jednoduše, pokud ano, nebudeš lpět na své svobodě a na svém přesvědčení v druhotných věcech. Nebudeš jíst vše, pít víno i za cenu trápení tvého bratra.

Osnova kázání

JAK PŘIJÍMÁŠ BRATRY A SESTRY? Ř 14,1-8

aaaLáska je podle učení Pána Ježíše Krista naplněním zákona. Neučiní nikomu nic zlého, a to ani když druhý činí zlé nám. Miluje Boha touží Ho potěšovat tím, že hledá, jí  hltá doslova každé Jeho slovo, rozpoznanou vůli a činí ji. Miluje Jeho děti, slouží církvi a všem sourozencům v Kristu.

Osnova kázání

BEZ ŽIVÉ, SPASITELNÉ VÍRY NEMÁŠ Z PAMÁTKY PÁNĚ ŽÁDNÝ UŽITEK! J 6,45-57;

aaaPánovo vyučování pokračuje.

J 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.

Osnova kázání

VSTÁVAJE A VZÝVAJE JEHO JMÉNO POKŘTI SE! SK 22,6-16;

aaaV bitvě evangelia totiž nejde o vnější věci tohoto světa, o věci, které si myslíme, že dobře známe. Ale jde o duchovní zápas o duše lidí. Je nelítostný, hrozivý tak, že ani ten nejstrašlivější konflikt fyzického světa se mu nepřiblíží svou intenzitou a smrtností. Tento zápas by bez Božího nadpřirozeného zásahu a intervence nikdo z lidí nevybojoval vítězně.

Osnova kázání