KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

aaaNádherný Kristus. Jeho svatá muka. Vzácná krev. On se nechal zohavit tak, že Písmo mluví o nelidském ztýrání a zohavení! Rozdrásán a zraněn lidskou zlobou a hříchem pil kalich Božího svatého hněvu. Ty, kdo nezasluhuješ žádnou slávu, ale jen věčnou hanbu a trest. Ty jsi dnes boží syn, boží dcera, pokud je tvůj život životem viditelné víry a viditelného pokání a odvrácení se od zlého.

Osnova kázání

KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

  KÝM JSI SE STAL PRO NÁS SVATÝ SYNU BOŽÍ?

ÚVOD

Pravdivé poznání Boha, strach z Jeho svatých soudů, milost a pokoj vám všem! Boží lid by měl být charakterizován bázní z Božích soudů. Boží lid je společenstvím těch, kdo se bojí Boha a tato bázeň, tento strach ze svatého Boha je vede k poslušnosti Božímu zákonu!  Autor žalmu 119 říká ve verši 63.

Osnova kázání

JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3)

Dobrá zpráva! To je to, co Ježíš přináší. Nebyla mu svěřena jen tak nějaká služba. Jen tak nějaké oznámení Boží vůle. Ne, jemu bylo Otcem svěřeno evangelium – to je dobrá zpráva pro všechny lidi ze všech národů. Není to zpráva omezená jen na jeden národ mezi ostatními na zemi. Ne, Kristus přináší dobrou zprávu všem lidem na světě, a také proto je dobrá.

Osnova kázání

JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ! (IZAJÁŠ 61,1-3)

 

Ježíš je vzkříšený!

(Izajáš 61,1-3)

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 9. dubna 2023

Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Lk 24:46-48  

 

Pokoj vám v Kristu!

Osnova kázání

Otázky ke studiu

CHCEŠ-LI POZNAT BOŽÍ LÁSKU, MUSÍŠ POZNAT KRISTŮV KŘÍŽ! (IZAJÁŠ 53,1-12)

Bůh ukazuje svou paží na muže, který všechno to trestání a mučení snášel pro nás. Sedm set let před jeho narozením Bůh mluví skrze proroka Izajáše: zamiloval jsem si tě. Z lásky ke mně a z lásky k tobě tento muž dojde až na kříž, ačkoliv v něm samotním nebylo nalezeno nic k odsouzení. Jak tě vidí Stvořitel a Udržovatel života? Jak o tobě smýšlí?

Volej z plna hrdla, bez zábran! (Iz 58, 1-8)

Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (Lukáš 9:23)

Jsme opět u toho, že naše láska a náš postoj k Bohu je velmi vidět na našem postoji k církvi a k sourozencům v Kristu. A pokud jsme neteční k církvi a nenaplňujeme potřeby druhých. Pokud s druhými nejednáme dobře a v lásce, ale ve sporech a svárech, je jedno, z jakého to je důvodu. Je jedno jak a kolikrát sem byl druhými zraněn, nebo ponížen. Je jedno, zda jsem povahově takový, nebo makový. Zda jsem bázlivý a citlivý, nebo nerudný samotář, zalezlý ve svém doupěti. Je to prostě špatně. A ukazuje to na nedostatek lásky k Bohu v mém srdci. Ukazuje to, že ta Boží láska ve mně je něčím možná potlačená, ubitá. Strachem, hořkostí, neodpuštěním, zraněním, které může být opakované. Ale to není omluva bratři a sestry. My jsme prostě odpovědní za svá nová srdce před Bohem, máme je chránit!

Text kázání