MODLITBA PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ! Mt 6,1;5-13;

Matouš 6:5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 6  Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. 9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11  Náš denní chléb dej nám dnes. 12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.